ISKOLÁNKRÓL

ÉTKEZÉS

LEMONDÁS:
Hajnóczy József Kollégium
06-30/8506453

RÉSZLETEK || ÉTLAPOK

TANULÓINK

Angol nyelvoktatás

Iskolánkban, első osztályban kis létszámú csoportokban indul a nyelvoktatás. A gyerekek heti egy órában, 45 percben, dalok, mondókák és játékos módszerek segítségével ismerkednek meg az idegen nyelvvel, az angol nyelvterület kultúrájával. Ebben a kezdeti szakaszban a nyelvoktatás, célja az idegen nyelv megszerettetése és a gyermekek érdeklődésének felkeltése a további nyelvtanuláshoz.

Második osztálytól a heti óraszám egy, és elkezdődik az idegen nyelven történő írás, olvasás, valamint az első osztályban tanult témakörök szókincsének bővítése sok játékkal.

Harmadik osztálytól a gyerekek heti kettő órában folytathatják az angol nyelv tanulását. Tovább folytatódik a szókincsbővítés, írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, párbeszédek eljátszása. A tanév végén szintfelmérőt írnak a tanulók, amely alapján bekerülhetnek az emelt szintű nyelvi csoportba.

Negyedik osztálytól az alap óraszám heti kettő és az emelt szintű csoportoknál heti négy órára nő. Az előző években elsajátított tananyag tovább bővül. Az emelt szintű csoport nagyobb léptekkel halad a tananyaggal, ahogy ezt az emelt óraszám is lehetővé teszi.

Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig az  alapóraszám háromra változik, ehhez jön még  két óra tehetséggondozás. A gyerekek a szavak, dalok, mondókák, párbeszédek, és hosszabb szövegek mellett már az angol nyelvtan szabályival ismerkednek, és gyakorlatok segítségével elsajátítják.

Nyolcadik osztály végére a tanulók az alapvető szókincs birtokában vannak, a legfontosabb nyelvtani szabályokat ismerik, alap szinten tudnak kommunikálni. Az emelt szintű csoport nyolcadik osztály végén szóban és írásban házi vizsgát tesz.

Az alap és emelt szintű csoportok között biztosított az átjárhatóság. A gyerekek, tanév végén a szaktanár javaslatára válthatnak csoportot, amennyiben a teljesítményük alapján ez szükségessé válik.

Tanulóink, a háziversenyeken, különböző levelező versenyeken, a megyei olvasási, és civilizációs versenyeken évről évre összemérik tudásukat más iskolák tanulóival és jó eredményeket érnek el.

Kínai nyelvoktatás

Iskolánkban a 2014/2015 tanévtől kezdődően lehetőség van a kínai nyelv tanulására is. Azok a tanulók, akik szeretnék ezt a nyelvet is tanulni, azok az első és második osztályban egy angol órán és egy kínai nyelvórán vesznek részt. Harmadik évfolyamban heti másfél-másfél órára emelkedik az óraszám. A harmadik év végén döntetnek a szaktanárok és a szülők, hogy ki folytatja tovább a kínai nyelvtanulást az angol nyelv mellett és ki az, aki megmarad csak az angol nyelvnél.

Akik folytatják a kínai nyelvet, azoknak negyedik évfolyamon heti kettő angol és kettő kínai órájuk van, míg a felső tagozatban heti három angol és két kínai órára járhatnak.

A tananyag az első három évben az angol nyelven tanított ismeretekkel egyezik meg, főleg a szóbeliségre helyezve a hangsúlyt. Európai írásmóddal megtanulnak szavakat és kifejezéseket is leírni, de a kínai írásjelekkel csak az ötödik osztálytól kezdenek ismerkedni. Mivel a kínai órákon az óravezetés angolul folyik, ezért  ezek az órák az angol nyelv elsajátítását is segítik.

A kínai nyelvet tanító tanár Kínából érkezik az ELTE Konfuciusz Intézete szervezésében. Kínai és angol nyelven tud kommunikálni. Iskolánk egyik angol nyelvtanára segíti a munkáját, részt vesz az óráin, tanácsokkal látja el valamint segíti a gyerekekkel és a kollégákkal való kommunikációban.

Iskolánk minden lehetőséget megragad, hogy  tanítványaink megmutathassák különleges tudásukat. Rendszeresen fellépnek rendezvényeinken, bemutató órákon ügyeskednek valamint a leendő elsősöknek szőlő "Sulihívogató" foglalkozáson is részt vesznek. Mindemellett a kínai kultúra megismerésére is hangsúlyt fektetünk szakköri keretben illetve a különböző iskolai programokon megjelenítve.

Német nyelvoktatás

Iskolánkban a német nyelv oktatása több mint 40 éve kezdődött, hosszú és eredményes múltra tekinthet vissza. A 8. osztályt végzett tanulóink közül az elmúlt évek során többen tanultak tovább német idegen nyelvi ill. német nemzetiségi tagozaton. A városi és megyei német versenyeken is nagyon szép eredményeket értek el tanítványaink.

Jelenleg évfolyamonként egy-egy tanulócsoport tanulja a német nyelvet, csoportbontás nincs.

Már első osztályban indul a nyelvoktatás. A gyerekek heti egy órában, 45 percben, dalok, mondókák, körjátékok és játékos módszerek segítségével ismerkednek meg az idegen nyelvvel, a német nyelvterület kultúrájával, hagyományaival. Ebben a kezdeti szakaszban a nyelvoktatás, célja az idegen nyelv megszerettetése és a gyermekek érdeklődésének felkeltése a további nyelvtanuláshoz.

Második osztályban heti egy órában tanulnak a gyerekek idegen nyelven írni, ismerkednek a magyartól eltérő betűkapcsolatokkal, a német helyesírással, gyakorolják az olvasást, valamint az első osztályban tanult témakörök szókincsét bővítjük sok játékkal.

Harmadik osztályban a gyerekek  heti két órában folytathatják a német nyelv tanulását. Tovább folytatódik a szókincsbővítés, írás, olvasás, egyszerű nyelvtani szerkezetek, ismeretek begyakorlása mondatmodellek segítségével.

Negyedik osztálytól emelt óraszámban, heti négy órában sajátítják el az előző tanévben jó teljesítményt nyújtó tanulóink a német tananyagot. A kötelező óraszám heti 2 tanóra, amelyen minden tanulónk részt vesz.

Felső tagozatban heti 3 kötelező és 2 tehetséggondozó óra van. A gyerekek a szavak, párbeszédek, és hosszabb olvasmányok szövegei mellett már a német nyelvtan szabályaival ismerkednek, és azt feladatok, gyakorlatok segítségével sajátítják el.

Általános iskolai tanulmányaik végére a tanulók az alapvető szókincs birtokában vannak, a legfontosabb nyelvtani szabályokat ismerik, alapszinten tudnak kommunikálni.

 

 

Letölthető dokumentumok

DOKUMENTUMOK

Támogatóink